ΓΕΝΙΚΑ

Η Πρακτική Άσκηση, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια λαμβάνει χώρα όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία καθώς έχουν καταδειχθεί οι ευεργετικές της επιδράσεις στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να έρχονται σε άμεση επαφή με τις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας σε μία εποχή που η ανταγωνιστικότητα ωθεί τις επιχειρήσεις στην προσέλκυση του καλύτερου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπροσθέτως τους δίνει τη δυνατότητα:

  • να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους

  • να αφομοιώσουν ουσιαστικότερα τις επιστημονικές γνώσεις τους μέσα από την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

  • να ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται

  • να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου

  • να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση και να αναδείξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλίας

  • ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση να έχουν μια πλήρη εικόνα της διαδικασίας εύρεσης εργασίας (συνεντεύξεις, αποστολή βιογραφικών, κλπ)

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα καθαρά εργαστηριακό τμήμα έχει θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση ως χημικό μάθημα επιλογής που αντιστοιχεί ακαδημαϊκά σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα του 7ου ή 8ου εξαμήνου σπουδών με 4 μονάδες ECTS. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το μάθημα της πρακτικής άσκησης αν έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα που αντιστοιχούν αθροιστικά τουλάχιστον σε 100 Πιστωτικές Μονάδες. Προκειμένου να δηλώσει ο φοιτητής το σχετικό μάθημα θα πρέπει πρώτα να έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησής του είτε μέσω του επιβλέποντα της πτυχιακής του εργασίας είτε μετά από επιλογή του στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης αντίστοιχου χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η ασφάλιση του φοιτητή έναντι ατυχήματος στον εργασιακό χώρο κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είτε μέσα από χρηματοδοτούμενα σχετικά προγράμματα του Πανεπιστημίου είτε από την εταιρία/φορέα υποδοχής. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες, ακολουθεί το εργασιακό ωράριο που ισχύει στον εκάστοτε φορέα/εταιρεία και μπορεί να είναι αμειβόμενη ή όχι από το Πανεπιστήμιο ανάλογα με την ύπαρξη σχετικού χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ή όχι και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμες κατά περιόδους επιχειρήσεις/φορείς (Βιομηχανίες, Γενικό Χημείο του Κράτους, Βιοχημικά Εργαστήρια Νοσοκομείων, Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα κλπ.). Επισημαίνεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με έναν ακαδημαϊκό επιβλέποντα πρακτικής άσκησης, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας. Αν και όχι απαραίτητο, είναι επιθυμητό ο επιβλέπων της πρακτικής άσκησης να ταυτίζεται με τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας.

Παλιότερα η εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης κατά κύριο λόγο βασιζόταν σε ένα άτυπο και μη οργανωμένο δίκτυο συνεργασιών που έχουν αναπτύξει κάποια μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας με διάφορες εταιρείες/φορείς στα πλαίσια Εθνικών ή Κοινοτικών Προγραμμάτων και σε αποσπασματικές προσωπικές πρωτοβουλίες των μελών ΔΕΠ ή/και των ασκούμενων φοιτητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όλοι οι φοιτητές για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ενώ πολλές φορές δημιουργούνταν προβλήματα λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου για κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.

Από 1-9-2001 μέχρι 31-12-2004 το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι. Κατά την περίοδο αυτή ασκήθηκαν 18 φοιτητές και 20 φοιτήτριες (σύνολο 38) σε 10 Βιομηχανικές επιχειρήσεις και είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων τους, αποκτώντας χρήσιμες εμπειρίες για την εικόνα της αγοράς και τις επαγγελματικές τάσεις που κυριαρχούν σήμερα. Επίσης, μέσα από τη συνεργασία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, εξοικειώθηκαν με τις συνθήκες εξειδίκευσης γνώσεων, επιμερισμού αντικειμένων και αρμοδιοτήτων και αλληλεπίδρασης μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Παράλληλα, σύμφωνα, με σχόλια των ίδιων των φοιτητών, διευρύθηκαν τα ενδιαφέροντα και οι ορίζοντές τους και έλαβαν ερεθίσματα και γνώσεις που τους βοήθησαν να ενισχύσουν ή και σε κάποιες περιπτώσεις να επαναπροσδιορίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Το 80% των ασκηθέντων ολοκλήρωσε διπλωματική άσκηση με το θέμα της πρακτικής άσκησης που έφερε σε πέρας (οι βαθμολογίες ήταν όλες ''λίαν καλώς" και "άριστα"). Το μέσο ποσοστό ασκουμένου ανά επόπτη ήταν 50%, ενώ το μέσο ποσοστό των ασκηθέντων φοιτητών ήταν το 5% των φοιτητών του VII και VIII εξαμήνου. Το Τμήμα Χημείας, διοργάνωσε διαλέξεις στις οποίες συμμετείχαν στελέχη των εταιρειών/φορέων που προσεκάλεσε για την ενημέρωση των φοιτητών και την ανάπτυξη ενδιαφέροντος. Μεγάλη ήταν η συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης τόσο στην αναζήτηση και την εξεύρεση θέσεων εργασίας για την Πρακτική άσκηση, όσο και στη δημιουργία της απαραίτητης Βάσης Δεδομένων ενώ σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή της υπάρχουσας διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ των Χημικών των επιχειρήσεων και των μελών ΔΕΠ (οι περισσότεροι απ' αυτούς σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών) στην εξεύρεση των ζητούμενων θέσεων εργασίας για την άσκηση.

Από 1-9-2010 μέχρι 31-10-2015 το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς πόρους. Κατά την περίοδο αυτή ασκήθηκαν 28 φοιτητές και 83 φοιτήτριες (σύνολο 111). Με το προτεινόμενο έργο επιχειρήθηκε η γενικευμένη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Χημείας σε σχετιζόμενες με το αντικείμενο της χημείας επιχειρήσεις/φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έτσι, μέρος ή ολόκληρη η Διπλωματική Εργασία μπορούσε να εκπονείται υπό τη μορφή Πρακτικής Άσκησης σε εξωπανεπιστημιακές παραγωγικές μονάδες (Βιομηχανίες, Γενικό Χημείο του Κράτους, Βιοχημικά Εργαστήρια Νοσοκομείων, Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα) υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματός μας, ο οποίος βρισκόταν σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο από τον συνεργαζόμενο φορέα και είναι υπεύθυνος για την τελική βαθμολόγηση του φοιτητή/τριας.

Aπό 01-11-2015 έως 31-10-2016 το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την περίοδο αυτή ασκήθηκαν 35 ασκούμενοι σε επιχειρήσεις/φορείς με 250,00 € για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κάθε ασκουμένου κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη (2016-18) πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμ. Πρωτ. 11108/01-9-2016 και 13937/05-09-2017 αντίστοιχα, στα πλαίσια των οποίων 55 φοιτήτριες/ές ασκήθηκαν σε επιχειρήσεις/φορείς με 250,00 € για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κάθε ασκουμένου κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Για το διάστημα 2018-2020 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημείας» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος. Στα πλαίσια αυτά 57 φοιτήτριες/ές ασκήθηκαν σε επιχειρήσεις/φορείς με 250,00 € για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κάθε ασκουμένου κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 36 φοιτήτριες/ές ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 51 φοιτήτριες/ές ασκήθηκαν σε επιχειρήσεις/φορείς με 250,00 € για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κάθε ασκουμένου κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 50 φοιτήτριες/ές με 269,89 € για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κάθε ασκουμένου κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2023-24) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημείας με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτού, 50 τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/ές θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς Απασχόλησης, σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος Χημείας σε πανελλήνια κλίμακα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις (3) μήνες, έως και τον Σεπτέμβριο 2024, με συμβολική αμοιβή (269,89 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

 

Περισσότερες πληροφορίες: Ευσταθία Κουλούρη (Δευτέρα και Παρασκευή, ώρα 9:00-12:00, τηλ.: 2610 997289)

Related Articles

© Πρακτική Άσκηση. All Rights Reserved.

template by Ltheme